Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchod 5

FUNKCE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU /MEO/
1) Transformační funkce MEO
- Transformuje strukturu domácí produkce (domácích zdrojů) ve strukturu žádoucí v oblasti užití (výrobního i finálního užití).
- Substituuje část domácí výroby a domácích zdrojů dovozem zboží ze zahraničí nebo čerpáním zahraničních výrobních faktorů.
- Toto je významné především pro malé ekonomiky s omezenými výrobními zdroji (souvisí s přírodními a ekonomickými podmínkami).
2) MEO je významným faktorem ekonomického růstu
- Díky zaměření na výrobu produkce s komparativní výhodou (nižší náklady vynaložené společenské práce např. v důsledku příznivějších přírodních podmínek, levné či kvalifikované pracovní síly, vyšší úrovni techniky a technologie, apod.) dochází k úsporám vynaložené práce.
- Vytváří se specializační profil ekonomiky (zejména v relativně malých ekonomikách.
- Vytváří se tak prostor pro ekonomický růst nad vlastní rozvojové možnosti.
3) MEO jako faktor růstu důchodu
- Aktivní saldo obchodní bilance vede k růstu národního důchodu.
4) MEO jako faktor zaostávání ekonomiky
- Za určitých okolností se MEO může stát brzdou ekonomického rozvoje. V následujících případech se připouští pozitivní úloha protekcionistické zahraničněobchodní politiky:
a) situace, kdy dané odvětví či výrobní obor prochází počáteční etapou vývoje, tj. není schopné úspěšně čelit zahraniční konkurenci (vysoká dovozní cla, nízké dovozní kvóty).
b) situace, kdy rozvojové země jsou z titulu své zadluženosti nuceni k neustále rostoucímu exportu (zpravidla zemědělských plodin či nerostných surovin) – tato vysoká nabídka však vede k poklesu světových cen, a tak i přes rostoucí exportní výkonnost se snižuje celková hospodářská úroveň, je proto nutné:
1/ nastoupit diverzifikaci průmyslového rozvoje,
2/ zajistit diverzifikaci výroby a exportu,
3/ kvalifikovaně uplatnit technický rozvoj.
c) situace, kdy v tranzitivních ekonomikách může disproporce mezi importem a exportem či nedostatečná konkurenceschopnost domácí produkce vést ke zpomalení ekonomického růstu (protekcionismus do doby vyrovnání se s podmínkami tržní ekonomiky).
Např.: ochrana domácích (českých) cukrovarů (vysoké dovozní clo, kvóty)

Žádné komentáře:

Okomentovat